Reactie VSAN op derde voortgangsrapportage stelselherziening rechtsbijstand

Brief Tweede Kamer, dd. 21 juli 2020

Geachte Kamerleden,Bij deze brengen we u op de hoogte van het standpunt van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) ten aanzien van de derde voortgangsrapportagestelselvernieuwing rechtsbijstand, die minister Dekker u op 26 juni 2020, vlak voor het reces, heeft toegezonden.De VSAN is kritisch op zowel deze rapportage alsook op de rapporten die in februari en april 2020 in opdracht van de minister zijn verschenen, te weten de rapporten Doorrekening Modernisering Stelsel Rechtsbijstand van Significant Public en Ontwerp- en kwaliteitscriteria rechtshulppakketten van Rebel.De voorgestane vernieuwingen alsmede het grootste deel van de momenteel lopende pilots missen concrete uitwerking en zijn nog steeds gebaseerd op verschillende aannames. Maar het belangrijkste is vooralsnog dat er geen enkel steekhoudend argument kan worden aangetroffen dat de noodzaak tot integrale herziening van een op zich goed functionerend stelsel onderbouwt.Ook de VSAN acht het wenselijk het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand te verbeteren. Maar de VSAN vindt dat de minister met zijn huidige plannen een verkeerde weg is ingeslagen. De VSAN wil u daarom met bijgaande brief informeren omtrent onze standpunten en er nogmaals op wijzen dat er andere mogelijkheden zijn om het stelsel te verbeteren zonder de basis daarvan aan te tasten. Drie gezaghebbende commissies hebben immers vastgesteld dat dit stelsel in de kern goed is.Ook nodigen we u graag uit voor een kantoorbezoek bij onze bestuursleden deze zomer. Of andersom, wij brengen u eveneens graag een bezoek. Wij werken, net als u, de zomermaanden door.Met vriendelijke groeten, namens de VSANReinier Feiner

voorzitter VSAN